Energietransitie

Energieakkoord waarin gemeenten de regie hebben

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. 

Het klimaatakkoord (getekend op 28 juni 2019) bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Dit is niet in een beton gegoten akkoord, maar dit is een vertrekpunt om samen met overheden en partners de komende dertig jaar de energietransitie uit te voeren. In 2030 is 70% van alle elektriciteit en minimaal 27% van alle energie (elektriciteit, gas en warmte) duurzaam opgewekt. Dit hebben de lidstaten van de Europese Unie met elkaar afgesproken. De overstap naar duurzame energie gebeurt stapsgewijs.

Energie-innovaties zijn nodig

De omslag naar een fossielvrije energie in Nederland betekent dat er de komende jaren veel gaat veranderen. De energiesector is één van de belangrijkste sectoren in Nederland, daarom is er een Topsector Energie. Het doel van de sector is het verlagen van de CO2-uitstoot en het slimmer benutten van hernieuwbare energiebronnen. De vraag naar (duurzame) energie groeit en biedt kansen voor bijvoorbeeld opwekking en transport van en handel in energie.

Windmolens in zee

waterlandschap

Belangrijke stappen die Nederland wil zetten: 

  • Zuiniger omgaan met energie
  • Van elektriciteit uit kolen naar elektriciteit uit zon en wind
  • Van warmte uit aardgas naar duurzame warmte (zoals aardwarmte, restwarmte en groene waterstof)
  • Omwonenden betrekken door ze de kans te bieden om mee te denken over of mede-eigenaar te worden van lokale energieprojecten
  • Energieprojecten op een slimme manier inpassen in de omgeving en het landschap

De rol van gemeenten bij de energietransitie

Als gemeente moet je in de fysieke leefomgeving en ruimte inpassingen doen van hernieuwbare energie. Gemeenten spelen een belangrijke rol naar de Rijksoverheid én naar de inwoners.